bukoś

35 tekstów – auto­rem jest bu­koś.

Ktoś, kto wie że nie jest mądry, jest in­te­ligen­tny. A to o wiele więcej. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 27 maja 2010, 20:55

Pro­za życia codzien­ne­go to naj­większa poezja. 

myśl
zebrała 18 fiszek • 27 kwietnia 2010, 12:16

Nie wy­pada być za mądrym 

myśl
zebrała 10 fiszek • 26 marca 2010, 11:09

Z og­romnym sza­cun­kiem jej na­leżnym stwier­dzam, że szkoła zniszczyła mi życie. 

myśl
zebrała 17 fiszek • 11 lutego 2010, 20:00

Na­wet jak po­wiesz "nic" to jed­nak coś powiedziałeś. 

myśl
zebrała 30 fiszek • 23 stycznia 2010, 10:15

-Ja­ka ta róża cud­na. Dziękuję.
-tak, ale to kwiat na pożegnanie...
-Za­bierz stąd te­go chwasta!!! 

myśl
zebrała 13 fiszek • 19 stycznia 2010, 19:56

Praw­dzi­we piękno dos­trze­gamy wte­dy, kiedy możemy je stracić. 

myśl
zebrała 16 fiszek • 18 stycznia 2010, 17:33

Często mod­li­my się za ofiary zbrod­ni. Oni swym cier­pieniem wyp­ra­cowa­li so­bie zbawienie.
Więc czy nie bar­dziej sen­sowna jest mod­litwa za dusze ich oprawców? 

myśl
zebrała 7 fiszek • 17 stycznia 2010, 19:52

Jak już będziesz słońcem, to ludzie na­wet nie będą na ciebie pat­rzeć cza­sem tyl­ko przek­li­nać że jest im za zim­no al­bo za gorąco. 

myśl
zebrała 18 fiszek • 15 stycznia 2010, 19:09

Nie bójmy się śmier­ci. Prze­cież jak będziemy umierać to nicze­go nie będziemy czuć. A jak nicze­go nie będziemy czuć to naj­praw­do­podob­niej gówno to wszys­tko nas będzie obchodziło. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 14 stycznia 2010, 12:36
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
A B C
Kalendarz
Aktywność